Stadtratsfraktion

Die Stadtratsfraktion

Raymond Web

Raymond Walk

Fraktionsvorsitzender

Gisela Büchner

stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Doro

Dorothee Schwertfeger

stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Ottomar Schäfer

Fraktionsmitglied

Julia Durner

Fraktionsmitglied

Andreas Neumann

Fraktionsmitglied

Heep

Sabine Heep

Fraktionsmitglied